هر ساله شرکت در چندین نمایشگاه بین المللی

عضو انجمن هنر های تجسمی
هر ساله شرکت در چندین نمایشگاه بین المللی، گروهی و انفرادی در زمینه نقاشی و صنایع دستی